Fundacja Rozwój i Edukacja - Misja Szkoły

Niepubliczne Szkoły w Myśliborzu to szkoły zapewniające wysoki poziom kształcenia i wychowania, promujące zdrowy i bezpieczny styl życia, przyjazne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, kultywujące tradycje narodowe z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, przygotowujące uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie, do świadomego i wolnego wyboru własnej drogi życiowej, kształcące samodzielność i zaradność w nowych sytuacjach i otoczeniu oraz kładące szczególny nacisk na umiejętność posługiwania się przez naszych uczniów językami obcymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy posiada:

1. podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu i życiu,
2. wiadomości o otaczającym go świecie i zjawiskach w nim zachodzących,
3. wiedzę o zagrożeniach wynikających ze współczesnej cywilizacji,
4. wiedzę o kulturze, obyczajach i historii własnej miejscowości, regionu i kraju.

W zakresie umiejętności absolwent naszej szkoły potrafi:

1. efektywnie poruszać się w „gąszczu informacji” wykorzystując najnowsze media elektroniczne oraz klasyczne źródła informacji,
2. samodzielnie zdobywać informacje na określony temat, czerpać wiedzę ze wszystkich dostępnych źródeł, jak również dzielić się swoją wiedzą i pracować w zespole,
3. perspektywicznie patrzeć na dzieje naszej kultury, tak aby fakty historyczne, emocje, idee, marzenia, wątpliwości i dokonania różnych epok ujmować w systemie znaków, które pomogą lepiej zrozumieć nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość,
4. elastycznie i horyzontalnie spojrzeć na świat, co pozwoli mu widzieć źródło wiedzy o człowieku w wydarzeniu historycznym, dziele sztuki, przedmiocie codziennego użytku, wynalazku, myśli filozoficznej, utworze literackim, muzyce, filmie itp.,
5. samodzielnie myśleć, stawiać pytania, formułować problemy, rozumieć i interpretować znaki kultury,
6. łatwo nawiązywać kontakty, komunikować się i zachować stosownie  w różnych sytuacjach,
7. określić swój światopogląd, udzielić odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji i sensu życia, wytyczenia własnego celu świadomego wyboru norm moralnych, aby uchronić się od złych wpływów np.: subkultur, sekt itp.,
8. porozumieć się przynajmniej w jednym języku obcym.

Natomiast w zakresie postaw absolwent:

1. cechuje się prawością i odpowiedzialnością za własne słowa i czyny oraz jest przekonany, że w życiu człowieka podstawowe znaczenie mają takie wartości jak: dobro, uczciwość, prawda, tolerancja obowiązkowość,
2. jest patriotą mającym poczucie emocjonalnej więzi ze społecznością lokalną oraz szacunek do historii, tradycji i dorobku minionych pokoleń Polaków,
3. ceni swoją indywidualność i własne przekonania, ma poczucie własnej wartości, jest asertywny,
4. czuje się współgospodarzem naszej planety, zapobiega jej degradacji i zanieczyszczeniu, propaguje rożne formy ochrony środowiska,
5. dba o własne ciało, umysł, zna i stosuje zasady higieny i zdrowego trybu życia
6. aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym swojej szkoły oraz swojej miejscowości. 

Analiza strategiczna

Do mocnych stron Niepublicznych Szkół w Myśliborzu należy indywidualne traktowanie uczniów. Nasza kadra to pedagodzy mający wykształcenie dostosowane do potrzeb placówki, to ludzie dynamicznie działający, potrafiący pracować w zespole i identyfikujący się z celami placówki oraz dbający o jakość pracy.

 

przyslowie