Fundacja Rozwój i Edukacja - Niepubliczne Gimnazjum w Myśliborzu

Niepubliczne Gimnazjum w Myśliborzu

 

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W MYŚLIBORZU

FUNDACJI ROZWÓJ I EDUKACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Rekrutacja do klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja w Myśliborzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata. Opiera się na ocenie dotychczasowych osiągnięć Kandydata i jego autoprezentacji, dającej możliwość bezpośredniego spotkania Kandydata z Komisją Rekrutacyjną, pozwalającej na prezentację osoby Kandydata, jego sukcesów i osiągnięć w różnych dziedzinach edukacji, sportu i działalności społecznej.

I Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Niepublicznego niepubliczne gimGimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja w roku szkolnym 2013/2014.

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Formularzu” – należy przez to rozumieć stosowny formularz, udostępniany przez Szkołę w jej kancelarii oraz na stronie www.fundacja-rie.pl a także ewentualnie w inny sposób, ustalony przez Dyrektora Szkoły,

„Gimnazjum” – należy przez to rozumieć Niepubliczne Gimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja

„Kandydacie” – należy przez to rozumieć ucznia, ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej Niepublicznego Gimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja, w roku szkolnym 2013/2014,

„Opiekunie prawnym” – osobie innej niż rodzic, uprawnionej zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,

„Regulaminie” – należy rozumieć przez to niniejszy regulamin,

„Szkole” – należy przez to rozumieć Niepubliczne Gimnazjum w Myśliborzu
Fundacji Rozwój i Edukacja przy ul. Armii Polskiej 13, 74-300 Myślibórz

„Świadectwie” – należy przez to rozumieć świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej przez Kandydata.

    Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja, w roku szkolnym 2013/2014, odbywać się będzie w okresie ustalonym przez Dyrektora Szkoły, nie dłużej jednak niż do czasu, w którym liczba przyjętych Kandydatów równa będzie przewidzianej liczbie uczniów w klasach pierwszych tego Gimnazjum.

II Złożenie dokumentów

   Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do Gimnazjum zobowiązany jest złożyć w kancelarii Szkoły, w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie, następujące dokumenty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do Gimnazjum (potwierdzone przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego) – sporządzone na odpowiednim Formularzu,

- podanie co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata z prośbą o przyjęcie Kandydata do Gimnazjum – sporządzone na odpowiednim Formularzu,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica albo opiekuna prawnego kserokopię Świadectwa ukończenia klasy V lub wykaz ocen z półrocza klasy 6,

   Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

   W przypadku braków złożonych dokumentów Szkoła zawiadamia o tym jego rodzica albo opiekuna prawnego, telefonicznie lub pocztą e-mail na podany przez niego adres. O dokonanym wezwaniu, pracownik Szkoły czyni adnotację w dokumentach, dotyczących rekrutacji danego Kandydata.

   Jeżeli braki dokumentów złożonych przez Kandydata, nie zostaną skutecznie uzupełnione do wyznaczonego terminu autoprezentacji Kandydata, w takim wypadku dokumenty uważa się za niezłożone, a Kandydat nie zostaje dopuszczony do autoprezentacji. Po zakończeniu rekrutacji Szkoła zwraca złożone przez Kandydata dokumenty. W przypadku finalisty konkursu przedmiotowego, który złożył dokumenty zawierające braki, dokumenty nie będą uważane za skutecznie złożone, o ile ich braki nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Szkołę.

III Komisja Rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata do Gimnazjum. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech osób, w tym Dyrektora Szkoły, lub powołanego przez niego zastępcy - członka Komisji Rekrutacyjnej oraz członków Komisji Rekrutacyjnej. Członków Komisji Rekrutacyjnej, innych niż Dyrektor Szkoły, powołuje Dyrektor Szkoły. Dyrektor Szkoły lub wskazany przez niego zastępca - członek Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Komisji Rekrutacyjnej.

   Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się listę obecności oraz protokół, zawierający w szczególności informacje dotyczące przebiegu posiedzenia, uzyskanej przez Kandydata punktacji, omówienie przedstawionej przez Kandydata autoprezentacji oraz decyzję w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Kandydata do Gimnazjum.

   W posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej, bez prawa głosu, mogą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele zarządu Szkoły.

IV Ocena Świadectwa i osiągnięć

Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny punktowej Świadectwa w następujący w sposób:

- oceny z zachowania punktowane są według kryteriów:

zachowanie wzorowe – 4 punkty,
bardzo dobre – 3 punkty,
dobre – 2 punkty,
poprawne – 1 punkt

- oceny z przedmiotów język polski, matematyka, język angielski, przyroda, historia i wychowanie fizyczne punktowane są według kryteriów:

celująca – 4 punkty,
bardzo dobra – 3 punkty,
dobra - 2 punkty,
dostateczna – 1 punkt

- Oceny z innych przedmiotów niż wskazane w ust. V pkt. 1 lit. b) nie mają wpływu na punktację.

- Ukończenie klasy V z wyróżnieniem 2p.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za świadectwo wynosi 30.

gimnazjum

Kandydaci będący laureatami konkursów przedmiotowych uzyskują następujące punkty:

- finalista konkursu z listy Kuratorium Oświaty – 10 punktów,
- laureat konkursu o charakterze ogólnopolskim – 8 punktów,
- laureat konkursu o charakterze wojewódzkim – 6 punktów,
- laureat konkursu o charakterze gminnym/miejskim – 4 punkty,
- inne – 2.

  Liczba punktów za konkursy przedmiotowe nie jest sumowana, punkty przyznawane są za sukces najwyższej rangi. Kandydat za sukcesy w konkursach może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

  Finaliści konkursów przedmiotowych przyjmowani są do Gimnazjum bez względu na liczbę uzyskanych punktów, obliczoną zgodnie z niniejszym ustępem oraz bez potrzeby autoprezentacji – w miarę posiadanych przez Szkołę miejsc.

V Autoprezentacja

  Wystąpienie Kandydata przed Komisją Rekrutacyjną trwa ok. 15 min. i składa się z dwóch części: pierwszej, mającej charakter wolnej wypowiedzi Kandydata oraz drugiej, obejmującej rozmowę członków Komisji Rekrutacyjnej z Kandydatem.

  Wystąpienie Kandydata oceniane będzie z uwzględnieniem:

- sposobu prezentacji i atrakcyjności wystąpienia,
- rzeczowości i kultury wypowiedzi,
- prezentowanych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych, społecznych itp.
- udokumentowania prezentacji (dyplomy, medale, prace, zbiory, listy gratulacyjne etc.).

  Maksymalnie z tytułu autoprezentacji Komisja Rekrutacyjna może przyznać Kandydatowi 60 punktów.

VI Spotkanie z Zarządem Szkoły i kaucja

  Warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do Szkoły jest odbycie rozmowy przez co najmniej jednego rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata
z przedstawicielami Zarządu Szkoły, w celu potwierdzenia woli nauki w Niepublicznym Gimnazjum w Myśliborzu Fundacji Rozwój i Edukacja.

  O terminie spotkania, mającego miejsce po autoprezentacji, informuje rodzica albo opiekuna prawnego sekretariat Szkoły.

  Po spełnieniu warunku wskazanego w pkt. 1 warunkiem koniecznym przyjęcia Kandydata do Szkoły jest wpłacenie przez rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata kwoty kaucji wynoszącej 250 zł.

  Kaucja płatna będzie na wskazany przez Szkołę rachunek najpóźniej w terminie do 14 dni od daty spotkania z Zarządem Szkoły. O ile w tym terminie kaucja nie zostanie wpłacona, w takim wypadku uważać się będzie, że Kandydat zrezygnował z ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum.

  W przypadku, kiedy pomimo przyjęcia Kandydata do Gimnazjum nie zostanie wpłacona ww. kwota, lub kandydat nie rozpocznie nauki w Gimnazjum, opłaty nie podlegają zwrotowi i przepadają na rzecz Szkoły.

VII Wyniki

  Wynik punktowy uzyskany przez Kandydata w tym (odrębnie) liczba punktów uzyskana z oceny świadectwa, oceny konkursów oraz autoprezentacji podawany jest przez Komisję Rekrutacyjną w dniu dokonania przez Kandydata autoprezentacji.

  Kandydat, który uzyskał od 70 do 100 punktów, zostaje przyjęty do klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014, o ile liczba przyjętych wcześniej Kandydatów nie będzie równa przewidywanej przez Szkołę liczbie uczniów w klasach pierwszych Gimnazjum.

Kandydat, który uzyskał od 50 do 69 punktów, nie zostaje przyjęty, może jednak powtórzyć autoprezentację w terminie do miesiąca od ostatniego spotkania z Komisją Rekrutacyjną, pod warunkiem przedłożenia pisemnej rekomendacji Dyrektora Szkoły, nauczyciela lub trenera; osoba rekomendująca nie może wchodzić w skład Komisji Rekrutacyjnej mającej powtórnie oceniać Kandydata.

  Kandydat, który otrzymał od 0 do 49 punktów z autoprezentacji, nie zostaje przyjęty do Gimnazjum.

  Kandydat, o którym jest mowa w ust. VII pkt. 3 i który zamierza powtórnie przystąpić do autoprezentacji, powinien złożyć w sekretariacie Szkoły, w terminie do 7 dni od autoprezentacji, podanie z prośbą o dopuszczenie do ponownej autoprezentacji, potwierdzone przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
W stosunku do Kandydata, o którym jest mowa w nin. punkcie nie stosuje się ust. VII pkt. 3 powyżej, a w przypadku uzyskania przez niego, w następstwie ponownej procedury przyjęcia, liczby punktów mniejszej niż 70, nie zostaje on przyjęty do Szkoły.

gimnazjum2

VIII Wpisowe

  Na poczet wpisowego zaliczana jest wpłacona kwota 250 zł, o której jest mowa w ust. 3 pkt. 3.    Brak wpłaty wpisowego do tego terminu będzie uważany za rezygnację z nauki w Gimnazjum.

  Wpisowe jest świadczeniem jednorazowym, związanym z przyjęciem Kandydata do Gimnazjum i nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy podejmie on w nim naukę.

  W zamian za wpisowe, Szkoła zapewnia Kandydatowi miejsce na liście uczniów klasy pierwszej Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.

IX Tryb odwoławczy

  Od wyniku rekrutacji przysługuje odwołanie do Zarządu Fundacji, na pisemny wniosek rodzica albo opiekuna prawnego Kandydata. Odwołanie może być złożone
w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Kandydata decyzji Komisji Rekrutacyjnej
o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Gimnazjum. Odwołania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Odwołanie składa się w sekretariacie Szkoły. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

  Zarząd Szkoły rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym po posiedzeniu.


Załączniki:

podanie gimnazjum.doc

podanie gimnazjum.pdf

podanie rodzice gimnazjum.doc

podanie rodzice gimnazjum.pdf

podanie uczen gimnazjum.doc

podanie uczen gimnazjum.pdf