Fundacja Rozwój i Edukacja - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Myśliborzu

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Myśliborzu

 

ZASADY REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

FUNDACJI ROZWÓJ I EDUKACJA NA ROK SZKOLNY 2013/14

 

SYSTEM REKRUTACJI BEZPOŚREDNIEJ:niepubliczne lo

Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły:

- podanie o przyjęcie do NLO,
- Świadectwo z kl.2 gimnazjum,
- wykaz ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji śródrocznej w klasie 3 gimnazjum potwierdzony przez szkołę macierzystą kandydata,

W wyznaczonym przez szkołę terminie zostaną przeprowadzone:

- Rozmowa rodziców z Dyrektorem szkoły,
- Rozmowa kwalifikacyjna ucznia z:

- wychowawcą klasy I,
- nauczycielem j. polskiego,
- nauczycielem matematyki,

- test z języka angielskiego kwalifikujący ucznia do grup zaawansowania.

Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opiniami nauczycieli zamieszczonymi w karcie rekrutacji bezpośredniej i ocenami uzyskanymi po klasie 2 gimnazjum i za I semestr w klasie 3 gimnazjum.

W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora szkoły kandydaci potwierdzają wolę nauki
w NLO najpóźniej do dnia rozpoczęcia rejestracji w systemie elektronicznym wpłacając wpisowe w kasie szkoły.

 

REKRUTACJA BEZPOŚREDNIA DO KLASY PIERWSZEJ

NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zasady rekrutacji:

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu kandydata bierze się pod uwagę;

-oceny z przedmiotów na świadectwie ukończenia klasy 2 gimnazjum i oceny za I semestr w klasie 3 gimnazjum przedstawione
  w wykazie potwierdzonym przez szkołę,
- ocenę zachowania (wymagana jest co najmniej ocena dobra)
- opinię nauczycieli przedmiotowych i wychowawcy,

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor NLO po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji.

Karta rekrutacji bezpośredniej.pdf

 

liceum

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zasady rekrutacji:

Kandydat starający się o przyjęcie do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Myśliborzu ma obowiązek dostarczyć:

- w I semestrze klasy I, II i III - ostatnie Świadectwo,
- w II semestrze - wykaz ocen za I semestr w danej klasie potwierdzony przez szkołę,
- w I semestrze klasy I dodatkowo wyniki egzaminu gimnazjalnego

Poziom wymagań z egzaminów przedmiotowych wzrasta w zależności od tego, w której klasie uczeń przystępuje do rekrutacji. Warunki pozwalające na wyrażenie zgody na przyjęcie ucznia z danego przedmiotu określa każdorazowo nauczyciel prowadzący ten przedmiot.

Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu kandydata bierze się pod uwagę;

- ocenę zachowania ( wymagana jest co najmniej ocena dobra )
- oceny z przedmiotów wybranych do realizacji na poziomie rozszerzonym, (wymagane są oceny co najmniej dostateczne)
- oceny egzaminacyjne i pozytywną opinię nauczycieli języka polskiego i matematyki oraz wychowawcy,

  W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość kontynuowania procedury rekrutacyjnej ucznia z 1 oceną dopuszczającą i/lub oceną poprawną z zachowania po rozmowie z wychowawcą.

  Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Myśliborzu po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji.

Karta rekrutacji uzupełniającej.pdf


 Załączniki:

podanie liceum.doc

podanie liceum.pdf

podanie rodzice liceum.doc

podanie rodzice liceum.pdf

podanie uczen liceum.doc

podanie uczen liceum.pdf

zgloszenie dziecka do swietlicy.doc

zgloszenie dziecka do swietlicy.pdf

Karta rekrutacji bezpośredniej.pdf

Karta rekrutacji uzupełniającej.pdf