Fundacja Rozwój i Edukacja – Aktualności

Start

Pośpiesz się i zacznij wygrywać z https://vogueplay.com/pl/mega-joker-slot/ w naszym kasynie. Ograniczona dostawa!Od dnia 06.07.2015 r. ruszyło zadanie publiczne zlecone Fundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu pn. „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 roku”, które skierowane jest do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, dla których ustalono profil pomocy III oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu. Zadanie będzie zrealizowane w okresie 25.06.2016 – 24.08.2015 dla 37 os. – mieszkańców miasta i gminy Myślibórz (10 os.), miasta i gminy Dębno (10 os.), miasta i gminy Barlinek (10 os.), gminy Nowogródek Pomorski (7 os.)

Każdy z uczestników otrzyma 80 godzin wsparcia w tym:

 • Grupowe poradnictwo specjalistyczne (40 godz.),
 • Warsztaty trenerskie (24 godz.),
 • Grupy wsparcia (16 godz.),
 • Indywidualny Harmonogram Działań dla każdego uczestnika

Tylko tutaj jesteś zawsze mile widziany, razem z 50 freispiele ohne einzahlung nie masz sobie równych! Celem głównym zadaniajest kompleksowe wsparcie 37 osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, oddalonych od rynku pracy służące wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym
i zawodowym w terminie od 25.06.2015 do 24.08.2015.

Uczestnicy projektu należeć będą do jednej z poniższych grup:

          objęte w OPS kontraktem socjalnym,

          długotrwale bezrobotne,

          bez doświadczenia zawodowego,

          z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej.

Uczestnicy borykają się z problemami psychologicznymi dotyczącymi ich aktywności społeczno – zawodowej. Zakłada się, iż grupowe poradnictwo psychologiczne wpłynie na postawy uczestników, w szczególności na zniwelowanie barier psychologicznych, podniesienie kompetencji życiowych, umiejętności społeczno – zawodowych, poprawę relacji z innymi, wzmocnienie komunikacji interpersonalnej i pewności siebie. Ponadto poradnictwo psychologiczne ma na celu wypracowanie sposobów radzenia sobie z sytuacją pozostawania bez pracy, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, zmotywowanie do aktywnej postawy w celu powrotu do życia społecznego i na rynek pracy.

Celem głównym zadania jest : Kompleksowe wsparcie 37 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu, oddalonych od rynku pracy, służące wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym w terminie od 25.06.2015 do 24.08.2015.

    Cele szczegółowe zadania są następujące:

 1.    Kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.
 2.    Zmniejszenie barier społecznych i zawodowych, utrudniających powrót do aktywności zawodowej.
 3.    Wzmocnienie/pobudzenie motywacji do działania i skutecznej realizacji celów zawodowych.
 4.    Wzmocnienie/rozwinięcie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej.
 5.    Wzrost poziomu umiejętności skutecznego poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmów
      z pracodawcą.
 6.    Wzrost umiejętności i kompetencji społecznych.
 7.    Wzmocnienie prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
 8.    Przywrócenie zdolności do podjęcia aktywności zawodowej.
 9.    Nabycie umiejętności w środowisku pracy.

    Cele zadania publicznego zostaną zrealizowane za pomocą kompleksowego wsparcia uczestników projektu w postaci:

      1. Stworzenie dla każdego uczestnika/czki Indywidualnego Harmonogramu Działań, uwzględniającego równoległy udział w pracach społecznie użytecznych.

      2. Zorganizowania dla każdego uczestnika łącznie następujących trzech form pomocy:

     –    grupowe poradnictwo specjalistyczne – 40godz./grupa, nie więcej, niż 5 godzin tygodniowo na grupę, realizowane w okresie 2 miesięcy),

     –    warsztaty trenerskie – 24 godz./grupa, nie więcej, niż 3 godziny tygodniowo na grupę, realizowane w okresie 2 miesięcy),

     –    grupy wsparcia – 16 godz./grupa, nie więcej, niż 2 godziny tygodniowo na grupę, realizowane w okresie 2 miesięcy).

      3. Zrealizowanie grupowego poradnictwa specjalistycznego obejmującego następujące zagadnienia: identyfikacja barier na drodze do zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa z pracodawcą, negocjacje.

      4. Zrealizowanie warsztatów trenerskich obejmujących następujące zagadnienia: charakterystyka umiejętności i cech osobowościowych, diagnoza potencjału zawodowego, komunikacja, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

      5. Celem grup wsparcia będzie skonfrontowanie własnych problemów społecznych i zawodowych z problemami innych osób, znajdujących się w podobnym położeniu, dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności związanych z dezaktywizacją zawodową, budowanie poczucia wartości wśród uczestników, poszukiwanie wspólnych rozwiązań problemu.

      6. Efektem pracy z uczestnikami będzie sporządzenie dla każdego/ej uczestnika/czki pisemnej oceny rezultatów udzielonego wsparcia oraz opinii zawierającej rekomendację dla pracowników PUP i OPS biorących udział w realizacji PAI, co do dalszych kierunków pracy z poszczególnymi uczestnikami/czkami PAI.

Zajęcia odbywają się w czterech miejscowościach według określonego harmonogramu.

(harmonogram do pobrania w zakładce druki do pobrania )